Activiteiten

Activiteiten

Vóór 1975 kende Den Haag één beiaard, in de toren bij de Grote Kerk - al eeuwenlang de ‘Haagse Toren' genoemd. De Stichting en haar voorgangster hebben zich steeds ingezet voor het vergroten van het aantal instrumenten in Den Haag. In 1975 werd door activiteiten van de Haagse Beiaardcommissie een spel geplaatst in de toren van de Oude Kerk aan de Keizerstraat op Scheveningen.
In 1994 werd, na een intensieve actie door het bestuur van de Stichting Carillon Den Haag, aan de Carnegie Stichting een beiaard voor de toren van het Vredespaleis aangeboden.
De Stichting Carillon Den Haag richt zich vooral op de toren bij de Grote Kerk, van de Oude Kerk aan de Keizerstraat op Scheveningen en van het Vredespaleis. Deze immers bezitten een carillon met handklavier, de eerste twee zijn tevens voorzien van een automatisch speelwerk. In deze drie torens geven slagklokken op hele en halve uren de tijd aan en bevinden zich bovendien - uitgezonderd het Vredespaleis - waardevolle luidklokken.

Andere activiteiten

De Stichting Carillon Den Haag tracht haar doel ook te bereiken, door aandacht te wekken voor de reguliere bespelingen en voor incidentele beiaardconcerten. Zie Actueel.

Informatieve en educatieve activiteiten

In het verleden werd gedurende een tiental jaren op drie zomeravonden de mogelijkheid gegeven de beiaard in de Haagse Toren te zien bespelen. Daaraan voorafgaand gaven kleine muziekensembles een concert van ongeveer drie kwartier op de eerste torenzolder. De demonstraties bestonden uit een begeleide bezichtiging van carillon, uur- en speelwerk en van de in de toren opgestelde maquettes. De Stichting streeft ernaar deze activiteit te hervatten.
Ook probeert het bestuur luisteraars bij de torenmuziek te betrekken door educatieve activiteiten. Enkele keren werden prijsvragen uitgeschreven voor het insturen van muziekstukjes die op de automatische speelwerken zouden kunnen worden gestoken. Oproepen voor suggesties van muziek die eveneens op het automatisch speelwerk kan worden geplaatst, hebben tot heden steeds positief gewerkt.

Luidklokken

In Den Haag is een groot aantal luidklokken aanwezig, deels eigendom van de gemeente. De luidklok is één van de voorouders van de beiaard en heeft duidelijk aanwijsbare functies gehad. Deze behoort dus tot het muzikale erfgoed van de stad. De Gemeente Den Haag en de stichting streven ernaar, de luidklokken in gebruik te houden, liefst met hun oorspronkelijke functie of op een manier die daaraan nauw verwant is [zie via Torens].

 

Recente activiteiten door de Stichting Carillon Den Haag 

Deze activiteiten kunnen in de volgende onderdelen worden gesplitst.

Het bespelen van de Vredesbeiaard in het Vredespaleis

De beiaard is eigendom van de Carnegie Stichting. De Stichting Carillon Den Haag zorgt voor de bespelingen. Deze worden het gehele jaar gehouden iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 13.45 uur.

Nutstuinconcerten

Gedurende de zomermaanden worden drie zomerconcerten gegeven op de beiaard van de Haagse Toren. In samenwerking met het Nutshuis kan het publiek luisteren in de Nutstuin (gelegen achter de Riviervismarkt).

Boterklokje

In december 2012 bestond de Stichting Carillon Den Haag veertig jaar. Door het bestuur werd gezocht naar 'een geschenk voor de burgerij in het centrum'. Op de hoek van de Grote Markt en de Prinsegracht staat de in 1650 gebouwde Boterwaag. Daarin werd iedere maandag en vrijdag boter en kaas verhandeld. De begin- en eindtijd [deze laatste om 13.00 uur] werden aangegeven door het luiden van een klokje dat naast een deur aan de kant van de Prinsegracht hing. Dit klokje was een dertigtal jaren geleden ontvreemd. De Stichting besloot een nieuw klokje te schenken. Het werd op 30 augustus door de beschermheer van de Stichting, burgemeester van Den Haag J. van Aartsen, in gebruik gesteld. Sindsdien klept het iedere werkdag om 13.00 uur één minuut.

Klok voor het Vredespaleis

In 2013 werd in het Vredespaleis uitvoerig stilgestaan bij het 100-jarig bestaan. De Stichting Carillon Den Haag bood een klok aan van 775 kg die in de Vredesbeiaard door spelers tot heden muzikaal werd gemist. Op 1 oktober vond een bijeenkomst plaats in de Kleine Rechtszaal waar, na enkele toespraken, de klok officieel aan de Carnegie Stichting werd overgedragen. Daarna werd de klok onder grote belangstelling naar haar plaats bij de overige 47 klokken gehesen. Het laten gieten van de klok werd mogelijk gemaakt door donaties van enkele Doopsgezinde Fondsen en van twee particulieren.

 

 

Ga direct naar:

Bespelingen

- Torens